Makroekonomia - Makroekonomia - zagadnienia

(2) Scharakteryzuj ekonomię strony podażowej ( supply-side-economics ).Ekonomia strony popytowej (demand-side economics ).
Popyt globalny - suma wydatków, jakie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują przeznaczyć na konsumpcję C, a przedsiębiorstwa na inwestycję I przy różnej wielkości dochodu. Zakładamy, że popyt inwestycyjny jest stały, zatem konsumpcja jest jedyną częścią popytu globalnego, która rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Dodanie stałego popytu inwestycyjnego do funkcji konsumpcji C pozwala wykreślić krzywą popytu globalnego AD.
Krzywa popytu globalnego - jest linią prostą, której położenie zależy od punktu przecięcia z osią y i kąta nachylenia. Punkt przecięcia wyznacza globalna wielkość wydatków autonomicznych, autonomiczny popyt konsumpcyjny plus popyt inwestycyjny. Nachylenie wyznacza KSK (krańcowa skłonność do konsumpcji - jt. część każdego dodatkowego funta rozporządzalnego dochodu, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na wzrost konsumpcji). Dla danego poziomu popytu autonomicznego, zmiany dochodu prowadzą do ruchów wzdłuż danej krzywej AD. Na poziom popytu autonomicznego wpływ wywiera wiele czynników. Poziom ten nie jest ciągle stały. Jednak nie zależy on od dochodu. Zadaniem krzywej AD jest pokazanie zmian w popycie wywołanych bezpośrednio przez zmiany dochodu. Wszystkie inne źródła zmian popytu globalnego muszą być pokazane jako przesunięcie krzywej AD.
Podaż = popytowi na rynku globalnym. Podaż stwarza swój własny popyt. Krzywa podaży globalnej obrazuje wielkość produkcji, którą chciałyby zaoferować przedsiębiorstwa przy każdym poziomie cen. Krzywa podaży, w krótkim okresie całej gospodarki globalnej na kształt linii prostej.
Ekonomia podażowa - jest teoretycznym uzasadnieniem takiej polityki gospodarczej, której celem jest nie pobudzenie globalnego popytu, lecz stymulowanie globalnej podaży. Polega na stosowaniu bodźców mikroekonomicznych w celu zmiany poziomu pełnego zatrudnienia, poziomu produkcji potencjalnej oraz naturalnej stopy bezrobocia. Zwolennicy ekonomii podażowej chcą zwiększać poziom zatrudnienia, odpowiadający stanowi równowagi, i produkcję potencjalną, a także obniżać naturalną stopę bezrobocia.
(5) Omów ekonomię głównego nurtu i przedstaw ekonomistów głównego nurtu.
Nowa Szkoła Klasyczna :
- rynek dochodzi do równowagi niemal natychmiastowo,
- oczekiwania racjonalne , szybkie dostosowania,
- długi czy krótki okres - niewielka różnica,
- bliski stan pełnego zatrudnienia,
- sterowanie popytem bezskuteczne, doniosła rola strony podażowej,
Przedstawiciele:P.Minford, R. Lucas, T.Sargent
Umiarkowani Monetaryści:
- rynek dochodzi do równowagi dość szybko,
- dostosowania wolniejsze,
- długi okres jest ważniejszy,
- pełne zatrudnienie zajmie zaledwie kilka lat,
- ważniejsza strona podaży, potrzeba umiarkowania gwałtownych skoków popytu
Przedstawiciele: M.Friedman, D.Laidler, T.Burns
Eklektyczni Keynesisiści:
- rynek dochodzi do równowagi dość wolno,
- dostosowania mogą być szybkie lub wolne,
- nie lekceważą krótkiego okresu,
- automatyczne przywracanie pełnego zatrudnienia może potrwać wiele lat ale nastąpi,
- równie ważne zarządzanie popytem
Przedstawiciele: J.Meade, J.Hicks
Skrajni Keynesiści:
- rynek dochodzi do równowagi bardzo powoli,
- dostosowania wolne,
- krótki okres bardzo ważny,
- odchylenia od stanu pełnego zatrudnienia są naprawdę duże,
- liczy się zarządzanie popytem
Przedstawieciele: N.Klador, W Godley
(7) Laisses-faire'zym a interwencjonizm państwowy. Przedstaw historyczne różnice tych stanowisk i omów stan współczesny.
Laisses-faire (pozwólcie działać, zostawcie swobodę działania). Hasło programu pełnej swobody działalności gospodarczej jednostki, wolnego handlu, prywatnej własności i nieingerencji państwa w stosunki gospodarcze. L. to zasada mówiąca, że właściwie działające rynki zapewnią wyniki najlepsze z możliwych i nie ma powodu aby śledzić ich łączne zachowania. Interwencjonizm nawoływał do podtrzymywania przez rząd poszczególnych rynków i gałęzi, substydiowania i ochrony przed konkurencją zagraniczną. Współcześnie: Keynesiści uważają, że rynek jest niedoskonały i rząd ma przewagę ze względu na posiadaną wiedzę. Wierzą więc w skuteczną i aktywną politykę interwencyjną. Monetaryści są przekonani, że polityce i siła biurokracji przeszkadzają rządom w pomyślnym usuwaniu zawodności rynku, które postrzegają jako zjawisko o ograniczonych rozmiarach.
(8) Krzywa możliwości produkcyjnych i efektywność alokacji w sensie Pareta.
(10) Omów wielookresowe ograniczenie budżetowe sektora prywatnego i wielookresowe ograniczenie budżetowe sektora publicznego.
Budżet państwa to zapis planu wydatków i sposobów ich finansowania. Opisuje jakie dobra i usługi rząd chce kupić w nadchodzącym roku, jakich chce dokonać płatności transferowych i jak chce za to zapłacić. Zwykle rząd planuje sfinansowanie większości wydatków podatkami od ludzi. Gdy wydatki przekroczą wielkość wpływów podatkowych, występuje deficyt budżetowy. Gdy wpływy podatkowe przewyższają wydatki występuje nadwyżka budżetowa.
Ograniczenie budżetowe konsumenta opisuje różne koszyki dóbr dostępne dla konsumenta. To, jakie koszyki są dostępne dla konsumenta zależy od dwóch czynników: wysokości jego dochodów oraz ceny poszczególnych dóbr. Ograniczenie budżetowe wskazuje max. ilość jednego dobra, którą możemy kupić przy określonej nabywanej ilości drugiego dobra. Wielookresowe ograniczenie sektora prywatnego - jt. połączenie ograniczeń budżetowych gospodarstw domowych oraz firm.
Wielookresowe ograniczenie sektora publicznego - powoduje, że przy danym rozkładzie zakupów rządowych następstwem dzisiejszego obniżenia podatków jest ich jutrzejszy wzrost i odwrotnie. W przeciwnym razie przy danym czasowym rozkładzie podatków konsekwencją większych dzisiejszych wydatków rządu są mniejsze wydatki rządu jutro i odwrotnie.
(13) Określ nominalny i realny PKB.
PKB (produkt krajowy brutto) - jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
(14) Co to jest deflator PNB ? Stopa wzrostu deflatora PNB.
Deflator PNB jest to stosunek nominalnego PNB (w cenach bieżących) do PNB w ujęciu realnym (w cenach stałych), wyrażony w postaci wskaźnika.
(15) Co to jest dochód per capita, dochód średni, dochód medialny?
Dochód per capita jt. dochód podzielony przez liczbę mieszkańców kraju.
(16) Tożsamość rachunkowa dochodu narodowego. Przedstaw i wyjaśnij.
(17) PKB, PNB, PNN. Realny PNB DEN - wskaźnik dobrobytu ekonomicznego, rozporządzalny dochód osobisty - wyjaśnij powyższe terminy i omów ich wzajemne relacje.
PKB- produkt krajowy brutto
PKBR- w cenach rynkowych - miara produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi
PKBC- w cenach czynników wytwórczych - miara produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich
PKBR>PKBC
PKBR=C+I+G, C-konsumpcja, I-inwestycje, G- wydatki państwa
PNB -produkt narodowy brutto - to miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji
PNB=PKB+ dochody netto z tytułu własności za granicą
PNN - produkt narodowy netto , PNN=PNB-amortyzacja
PNB w cenach stałych koryguje nominalny PNB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejących w pewnym okresie, określonym jako rok bazowy lub podstawowy
PNB w ujęciu nominalnym mierzy się w cenach bieżących, tj. takich, które istniały w okresie, gdy produkowano wchodzące w skład PNB dobra i usługi.
Rozporządzalne dochody osobiste - są to dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu podatków bezpośrednich i płatności transferowych. Wielkość ta informuje o tym, ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na wydatki i oszczędności.
Rozporządzalne dochody osobiste=Y+B-Td, gdzie Y-PKB,Td-podatki bezpośrednie,B-wypłaty transferowe
DR=O+C, gdzie DR-rozporządzalne dochody, O-oszczędności,C-konsumpcja
PKBC=C+I+G+T
PKBC+B-Td=O+C
PNNR=PKBR-A
DN+PNNC=PNNR-Te, gdzie DN-dochód narodowy
PKBC=PKBR-Te
PNBC=PNBR-Te
(18) Przedstaw prosty model obiegu okrężnego dochodów i wydatków. Co to są strumienie i zasoby? Zdefiniuj definicje oszczędności.
RYS.Obieg okrężny str.222
Zasób - to ilość dobra jakie posiadamy w danym momencie
Strumień - to ilość dobra, która mierzona jest w jednostce czasu. Strumień uzupełnia zasób.
Inwestycje - są to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa
Oszczędności - to ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dób i usług
(19) Narysuj i omów ogólny model obiegu okrężnego dochodów i wydatków. Podaj definicję eksportu i importu. PKB w cenach rynkowych. Co to są podatki i ich rola w ruchu okrężnym dochodów i wydatków.
RYS. Obieg okrężny str.224
Eksport - wywóz za granicę towarów, kapitałów lub usług
Import - nabywanie przez jeden kraj od drugiego towarów, usług lub kapitału w celu konsumpcji wewnętrznej lub przetwarzania i reeksportowania
PKB w cenach rynkowych jest miarą produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi
Podatki - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pobierane przez państwo.
Rola w ruchu okrężnym - podatki służą wyłącznie redystrybucji już istniejących dochodów i siły nabywczej od grup ludności będących podmioten opodatkowania do grup osób, które państwo subsydiuje. Podatki nakłada się, aby móc sfinansować dwa rodzaje wydatków państwa. Wydatki na dobra i usługi obejmują zakupy przez państwo dóbr i usług.
(20) Czynniki produkcji. Produkcja w długim okresie. Na czym polega istota neoklasycznej teorii podziału dochodu narodowego?
(22) Przedstaw graficznie i omów funkcje produkcji Cobba-Douglasa. Podaj równanie algebraiczne.
W miarę jak zwiększa się nakład, produkt wzrasta lecz przy malejącej stopie wzrostu. Jest to zasada malejącej krańcowej produktywności. Mówi ona, że przy danej istniejącej pracy użytej do obsługi urządzeń dodawanie nowych urządzeń jest coraz mniej skuteczne dla zwiększenia wielkości produktu. Funkcja produkcji określa maksymalne rozmiary produkcji, jakie są możliwe do osiągnięcia przy różnym poziomie nakładów. Funkcja produkcji ma 3 własności:
- ma stałe przychody skali
- krańcowa produktywność kapitału i pracy stanowią wielokrotność produktywności przeciętnych
- gdy czynniki wytwórcze są wynagrodzone zgodnie z ich krańcowymi produktywnościami, udział pracy i kapitału w dochodzie są stałe.
(23) Co nazywamy popytem inwestycyjnym? Funkcja inwestycji i czynników wpływające na inwestycje.
Popyt inwestycyjny - oznacza zamierzone (planowane) przez przedsiębiorstwa powiększenie zasobów kapitału trwałego (fabryki i maszyny) oraz stanu zapasów.
Funkcja inwestycji - obrazuje zależność między planowanymi przez przedsiębiorstwa inwestycjami, a poziomem stopy procentowej.
RYS str 170
(25) O czym mówi teoria MM? Koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa. O czym mówi prawo jednej ceny?
(26) Co to jest konsumpcja? Funkcja konsumpcji i czynniki wpływające na funkcję konsumpcji (bogactwo, stopa procentowa, dochód, itp.)
Konsumpcja - zaspokojanie potrzeb ludzkich.
Funkcja konsumpcji - obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.
RYS
(28) Co to jest bogactwo? Od czego zależy czynnik wpływający na efekt bogactwa (np. ceny mieszkań, stopa procentowa, itd.)? Wpływ bogactwa na funkcję konsumpcji.
(29) Omów i scharakteryzuj główne rynki w gospodarce: rynek kapitału, rynek pracy i rynek produktów. Na czym polega równowaga ogólnego poziomu cen i statyczny model gospodarki?
(31) Objaśnij prostą wersję prawa J.B.Saya i przedstaw równanie łącznych wydatków i produktu w stanie równowagi.
(32) Co to jest polityka fiskalna? Omów udział państwa w ruchu okrężnym. Na czym polega redystrybucyjna rola państwa? Rząd jako konsument dóbr i usług. Scharakteryzuj dobra czysto publiczne i quasi publiczne.
Polityka fiskalna - oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnienie finansowe i kształtowanie wydatków publicznych z jednej strony oraz zapewnia funkcjonowanie systemu podatkowego i gromadzącego na ten cel z drugiej.
Udział państwa w ruchu okrężnym - istnienie i funkcjonowanie każdego rządu wymaga określonych środków finansowych. Rząd uzyskuje te środki głównie z podatków płaconych przez firmy i gospodarstwa domowe. Podatki będą stanowiły odpływ siły nabywczej z obiegu okrężnego (globalny popyt zmniejszy się o wielkość podatków). Z uzyskanych dochodów rząd może dokonywać zakupów dóbr i usług niezbędnych do realizowania określonej polityki gospodarczej. Jednocześnie z tych dochodów rząd finansuje transfery do osób prywatnych. Zarówno wydatki rządowe, jak i transfery rządowe są elementami zwiększającymi globalny popyt. Stanowią one dopływy do obiegu okrężnego.
(38) Co to jest budżet? Wielkość budżetu. Deficyt budżetowy. Egzogeniczne i endogeniczne składniki budżetu.
Budżetem nazywamy zapis planu wydatków i sposób ich finansowania: określonej osoby, przedsiębiorstwa lub państwa. Deficyt budżetowy można określić jako nadwyżkę wydatków państwa nad jego dochodami. Deficyt budżetowy=G-NT ,gdzie G-wydatki państwa na dobra i usługi; NT-podatki netto. Stan budżetu jest określony przez 3 wielkości: stopę dochodową, wydatki państwa i dochód. Zwykle rząd planuje sfinansowanie większości wydatków podatkami od ludności. Wielkość budżetu pochodzi z podatku od ludzi, z towarów wyprodukowanych i sprzedawanych w kraju i za granicą, z opłat celnych.
(40) Co to jest deficyt realny budżetu państwa.
Deficyt budżetowy można określić jako nadwyżkę wydatków państwa nad jego dochodami. Deficyt budżetowy=G-NT ,gdzie G-wydatki państwa na dobra i usługi; NT-podatki netto.
(41) Gospodarcze znaczenie niezbilansowanego budżetu. Omów dwa podstawowe sposoby jego finansowania.
(43) Seniorat i realny dochód z podatku inflacyjnego. Znaczenie renty emisyjnej dla zmniejszania długu publicznego.
Renta emisyjna (inaczej renta z monopolu emisyjnego) to realna wartość zasobów przejętych przez państwo dzięki zdolności do emisji pieniądza. Realny popyt na pieniądz rośnie wraz ze wzrostem dochodu realnego. Drugim potencjalnym źródłem renty emisyjnej jest podatek inflacyjny.
(47) Co to są koszty i korzyści zewnętrzne?
(48) Co rozumiemy pod pojęciem wzrostu gospodarczego? Co to jest statyka i dynamika gospodarcza?
Przez wzrost gospodarczy rozumiemy proces zwiększania się z okresu na okres podstawowych wielkości ekonomicznych w skali gospodarki narodowej, przede wszystkim zaś rozmiarów produkcji czystej, czyli dochodu narodowego. Wzrost gospodarczy może być liczony w wielkościach absolutnych, a także w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Wzrost gospodarczy to przyrost realnego PNB.
(51) Wykaż wpływy podaży czynników produkcji i postępu technicznego na wzrost gospodarczy.
(54) Jaki jest związek między saldem obrotów bieżących a wzrostem gospodarczym?
(60) Co to jest bezrobocie?
Bezrobocie jt. liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie nie mających zatrudnienia. Stopa bezrobocia jt. odsetek siły roboczej, która nie ma pracy, lecz jest zarejestrowana jako chcąca i będąca w stanie pracować. Równa się liczbie bezrobotnych podzielonej przez sumę zatrudnionych i bezrobotnych.
(61) Bezrobocie dobrowolne i przymusowe. Bezrobocie keynesowskie. Wpływy czynników instytucjonalnych i ekonomicznych na charakter bezrobocia przymusowego.
Naturalna stopa bezrobocia to odsetek siły roboczej obejmujący bezrobotnych w warunkach równowagi na rynku pracy. Są oni dobrowolnie bezrobotni, gdyż nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej zapewniającej równowagę. Bezrobocie przymusowe obejmuje osoby skłonne podjąć pracę przy danej płacy realnej, lecz nie mogące jej znaleźć. Bezrobocie keynesowskie jt. bezrobocie spowodowane niedostatkiem popytu. Jest to bezrobocie przymusowe. Jego przyczyną jest wolne tempo procesu dostosowawczego zachodzącego na rynku pracy poza kontrolą pojedynczych pracowników lub związków zawodowych. Zwiększenie popytu globalnego prowadzi do likwidacji bezrobocia keynesowskiego.
(62) Wymień i scharakteryzuj rodzaje bezrobocia. Podaj definicję bezrobocia.
Bezrobocie jt. liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie nie mających zatrudnienia. Rodzaje:
- bezrobocie frykcyjne- chodzi tu o niemożliwy do obniżenia minimalny poziom bezrobocia, występujący w każdym dynamicznym społeczeństwie. Tworzą je osoby o ułomnościach fizycznych lub psychicznych, które praktycznie uniemożliwiają im podjęcie pracy zawodowej. Do tej kategorii bezrobocia zalicza się również osoby chwilowo pozbawione pracy ze względu na zmianę zawodu. Jest to zjawisko normalne w gospodarce, w której struktura siły roboczej oraz liczba oferowanych miejsc pracy zmieniają się nieustannie.
- b. strukturalne - to taki rodzaj bezrobocia, które powstaje ze względu na rozbieżność ludzkich kwalifikacji i rodzaju oferowanej pracy w warunkach zmieniającego się popytu i produkcji. Temu typowi bezrobocia można przeciwdziałać hamując procesy zastępowania pracy ludzkiej nowymi technikami i technologiami albo wspomagać przedsiębiorstwa mające trudności gospodarcze przez budżet państwa.
- b. wynikające z niedostatku popytu - powstaje ono wtedy, kiedy popyt globalny zmniejszył się, a płace i ceny nie zdążyły dostosować się, co przeszkodziło przywróceniu pełnego zatrudnienia.
- b. klasyczne - jt. rodzaj b. pojawiające się wtedy, kiedy płaca jest rozmyślnie utrzymywana powyżej poziomu, przy którym krzywe podaży pracy i popytu na nią się przecinają. Może to być spowodowane albo działalnością związków zawodowych, albo też ustawodawstwem określającym wysokość płac minimalnych, które powoduje, że płace utrzymywane są na poziomie wyższym od poziomu równowagi.
- b. chroniczne - dotyczy osób, które z różnych powodów (np. podeszły wiek, gorszy stan zdrowia, przeszłość polityczna) nie mają szans w warunkach konkurencji na otrzymanie pracy, gdy ją utracą z przyczyn niezależnych od siebie.
- b. przymusowe - ma miejsce wtedy , kiedy określona liczba osób poszukuje pracy, chce pracować przy jakiejkolwiek cenie siły roboczej, a nie może jej znaleźć. Niewystępowanie b. przymusowego oznacza istnienie ogólnej równowagi na rynku pracy, przy przewadze popytu nad podażą siły roboczej.
- b. dobrowolne - istnieje wtedy, gdy bezrobotni nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej zapewniającej równowagę na rynku pracy.
- b. naturalne - jt. b. frykcyjne połączone z bezrobociem strukturalnym.
(63) Podaż pracy. Przedstaw czynniki wpływające na podaż pracy. Na czym polega wymienność pracy i czasu wolnego? Narysuj krzywe obojętności.
Podaż pracy (inaczej zarejestrowana siła robocza) to liczba osób, które zarejestrowały się jako chętne do podjęcia pracy. Jest ona sumą liczby zatrudnionych i liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Głównymi czynnikami określającymi podaż pracy są m.in. : stopa przyrostu rzeczywistego ludności i relacja ludności w wieku aktywności zawodowej do ludności pozostałej. Na podaż ma wpływ także czas spędzamy poza pracą przez jednostki w wieku aktywności zawodowej (szkoła, armia, więzienie) oraz odsetek kobiet w wieku zdolności do pracy i stopa ich aktywności zawodowej, zależna od tradycji i zwyczajów panujących w danym społeczeństwie. Podaż siły roboczej zależy też od ustawowej długości tygodnia pracy, organizacji i jego wykorzystania, poziomu i rodzaju kwalifikacji, kosztów ich zdobycia, poziomu konsumpcji przy przeciętnej płacy i jej dynamika oraz poziom i struktura popytu na siłę roboczą.
(65) Omów równowagę na rynku pracy.
Równowaga na rynku pracy istnieje w punkcie E, w którym popyt przedsiębiorstw na pracę zrównuje się z podażą pracy.
(66) Klasyczne wyjaśnienie bezrobocia. Produkcja i zatrudnienie w ujęciu klasycznym.
Klasyczne bezrobocie pojawia się wtedy, kiedy płaca jest rozmyślnie utrzymywana powyżej poziomu, przy którym krzywa podaży pracy i popytu na nią się przecinają. Może to być spowodowane albo działalnością związków zawodowych albo też ustawodawstwem określającym wysokość płac minimalnych, która powoduje, ze płace utrzymywane są na poziomie wyższym od poziomu równowagi.
(67) Keynsowskie wyjaśnienie bezrobocia. Koncepcja dolnej granicy płac.
Wielki przełom Keynsowski polegał na tym, że pozwolono faktom skazić prześliczną, ale niekiedy mało realistyczną teorię. Keyns nie mógł sformułować eleganckiego paradygmatu a sztywność płac i cen i tłumacząc go dosłownie w jaki sposób możliwe jest równoczesne występowanie niedobrowolnego bezrobocia i wolnych miejsc pracy. Dlatego przyjął on, że płace ustalane są w taki sposób, by dopuszczać niedopasowanie liczby poszukujących pracy oraz ilość dóbr, jakie przedsiębiorca chciałby sprzedać i tych, jakie faktycznie może sprzedać.
(68) Wymień i omów rodzaje pieniądza. Co to jest pieniądz żyrowy?
Pieniądz jt. pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań. Inaczej mówiąc jest to środek wymiany, Funkcje pieniądza:
- miernik wartości towarów i usług
- środek wymiany
- środek płatniczy
- pieniądz światowy
- środek przechowywania wartości
Rodzaje pieniadza:
- p. towarowy - dobro o zastosowaniu przemysłowym (np. złoto) bądź konsumpcyjnym (np. papierosy), które równolegle spełniają funkcje środka wymiany.
- pieniądz symboliczny - jt. środek płatniczy, którego wartość czy też siła nabywcza, znacznie przewyższa koszt jego wytworzenia lub wartość jako towaru w innych niż pieniądz zastosowaniach.
- p. bezgotówkowy (inaczej żyrowy lub wkładowy) - jt. środek wymiany, którego postawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej (np. wkład bankowy).
(69) Co to są salda gotówkowe? Co to są depozyty na żądanie?
Salda gotówkowe - różnica miedzy ogólnymi sumami prawej strony konta (kredyt) a lewej (debet) .
Depozyt na żądanie - sumę przechowaną u złotnika (bankiera) nazywano wkładem (depozytem), a depozyt to nic innego ajk środek wymiany.
(70) Wymień i omów czynniki określające popyt na pieniądz i przedstaw funkcje popytu na pieniądz.
Popyt na pieniądz zależy od: osobistego dochodu i bogactwa, stóp procentowych, ogólnego poziomu cen, oczekiwań dotyczących przyszłych cen i innych czynników ekonomicznych.
Wzrost dochodów ludności powoduje zwiększenie transakcyjnego popytu na pieniądz, ponieważ z wyższym dochodem nie wiążą się zwiększone zakupy, do których sfinansowania potrzebna są większe kwoty pieniężne. Podniesienie stóp procentowych zmniejsza skłonność do utrzymania dużych zasobów pieniądza, niezależnie od celu na jaki są przeznaczone, ponieważ wzrosła opłacalność lokat w innych aktywach. Spadek stóp procentowych powoduje wzrost popytu na pieniądz a wzrost poziomu cen zwiększa popyt na pieniądz.
(72) Wymień rodzaje popytu na pieniądz.
Rodzaje:
- transakcyjny - zabezpiecza dostęp do gotówki na przyszłość
- spekulacyjny - spadek cen innych aktywów i oczekiwanie na przyszłe zyski
- przezornościowy - dążenie do bezpieczeństwa
(73) Omów zasadę funkcjonowania dwupoziomego systemu bankowego.
Rozwój wymiany towarowo-pieniężnej prowadził do powstania banków - instytucją ściślej związana z pieniądzem. Najczęściej kojarzy się on z miejscem przechowywania pieniędzy tych, którzy mają go w nadmiarze i z instytucją pożyczającą je tym, którzy ich potrzebują. W rezultacie za jego pośrednictwem następuje zamiana tzw. pieniądza oszczednościowego na pieniądz inwestycyjny.
(74) Na czym polega kontrola pieniądza przez bank centralny?
Bank centralny należy do najważniejszych instytucji finansowych w każdym państwie. Do najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez bank centralny do kontrolowania podaż pieniądza należą:
- zmiana stopy rezerw obowiązkowych - polega na ustaleniu minimalnego stosunku rezerw w gotówce w kasie banku i rezerw w banku centralnym do ogólnej sumy wkładów zgromadzonych w banku.
- zmiana stopy redyskontowej - jest kolejnym instrumentem wykorzystywanym przez bank centralny do kontroli podaży pieniądza. Stopa redyskontowa jest stopą procentową pobieraną przez bank centralny od pożyczek udzielanych bankom komercyjnym pod zastaw poprzednio przez nie zdyskontowanych weksli lub innych papierów wartościowych.
- operacje otwartego rynku są najczęściej stosowanym, dość elastycznym i skutecznym instrumentem polityk pieniężnej. Bank centralny podejmuje decyzje o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych gdy uważa , że jego interwencja na rynku finansowym jest niezbędna. Bank centralny zobowiązany jest do prowadzenia makroekonomicznych działań wyrażających się przede wszystkim w dbałości o:
- wartość pieniądza krajowego czyli jego siły nabywczej na rynku krajowym w stosunku do walut innych krajów, a także podejmowanie wszelkich działań zmierzających do jego wzrostu, właściwej regulacji globalnej
- stabilność krajowego systemu finansowego
- skuteczność realizowanej polityki pieniężnej
(75) Co rozumiemy przez podaż pieniądza? Pieniądz sensu stricto i pieniądz sensu largo. Omów kreacje pieniądza. Dokonaj rozróżnienia między pieniądzem kreowanym samodzielnie i pieniądzem kreowanym niesamodzielnie.
Podaż pieniądza - jt. całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, występującego w roli środka wymiany. Podaż pieniądza obejmuje gotówkę w obiegu i wkłady na żądanie w bankach.
(76) Omów kontrolę podaży pieniądza przez bank centralny. Bank centralny i jego funkcje.
odp. na pyt. 74.
(79) Scharakteryzuj bazę monetarną i omów mnożnik kreacji pieniądza.
Baza monetarna to inaczej zasób pieniądza wielkiej mocy - jest to łączna ilość banknotów i bilonu znajdujących się w obiegu poza bankowym i będących w posiadaniu systemu bankowego.
Mnożnik kreacji pieniądza - obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza wywołane zmianą bazy monetarnej o jednostkę. Mnożnik będzie tym większy im:
- niższa jest planowana przez sektor poza bankowy stopa gotówkowa, wkłady na żądanie, co daje bankom więcej gotówki, umożliwiając zwielokrotnioną kreację kredytu (pieniądza depozytowego).
- niższa jest zamierzona przez banki stopa rezerw gotówkowych, co umożliwia kreację większej ilości depozytów przy każdym poziomie rezerw gotówkowych.
(83) Rola banku centralnego i banków komercyjnych w kreowaniu pieniądza.
Bank centralny wpływa na globalną podaż pieniądza i możliwość jego kreacji poprzez banki komercyjne dzięki korzystaniu z instrumentów:
- stopy procentowej
- operacji refinansowych
- rezerw obowiązkowych
- operacji otwartego rynku
- operacji kursowych
(85) Scharakteryzuj i omów instytucję pożyczkodawcy ostatniej instancji.
(86) Miary pieniądza. Wymień i scharakteryzuj agregaty pieniężne.
Agregaty pieniężne w Wlk. Brytanii:
Szeroka baza monetarna M0 - gotówka w bankach i ich rezerwy w banku Anglii = gotówka w obiegu poza bankowym + detaliczne wkłady na żądanie
wkłady detaliczne i udziały w towarzystwach budowlanych= podaż pieniądza M2
hurtowe wkłady na żądanie=podaż pieniądza M1+wkłady terminowe i certyfikaty depozytowe sektora prywatnego = podaż pieniądza M3
wkłady i udziały sektora prywatnego w towarzystwach budowlanych- gotówka, wkłady i certyfikaty depozytowe banków w posiadaniu towarzystw budowlanych= podaż pieniądza M4
Wkłady detaliczne - to depozyty otwarte lub prowadzone w głównych oddziałach banków na ogólnie obowiązujących warunkach (m.in. wysokość oprocentowania)
Wkłady hurtowe - to jednorazowe transakcje o dużej wartości zawierane przez banki z przedsiębiorstwami, które indywidualnie negocjują wysokość stopy procentowej
Wkłady na żądanie - to rachunki czekowe o dość dużej płynności finansowej
Miary pieniądza:
M0 - najwyższa miara zasobu pieniądza, oznacza szeroką bazę monetarną, która obejmuje gotówkę w obiegu poza bankowym, gotówkę w posiadaniu banków oraz rachunki banków komercyjnych w banku centralnym
Punktem wyjścia do konstruowania szerszych agregatów pieniężnych jest ilość gotówki w obiegu
M1 - ilość gotówki w obiegu + całość wkładów na żądanie. M1 uznawany jest za podstawową miarę podaży pieniądza w wąskim ujęciu
M2 - obejmuje gotówkę w obiegu + wkłady detaliczne a vista w bankach + wkłady detaliczne i udziały w towarzystwach budowlanych
M3 - M1 + wkłady terminowe i certyfikaty depozytowe sektora poza bankowego, M3 uważa się za najlepszą miarę podaży pieniądza krajowego w szerokim ujęciu
M4 - to M3 powiększone o wkłady i udziały sektora poza bankowego (prywatnego) w towarzystwach budowlanych i pomniejszone o posiadanie przez towarzystwa budowlane zasoby gotówki, wkłady banków i bankowe certyfikaty depozytowe.
(87) Równowaga na rynku pieniądza w krótkim i długim okresie.
(88) Oczekiwana inflacja i popyt na pieniądz. Omów zasadę I.Fishera.
(90) Co to jest inflacja ? Podaj alternatywne pojęcie inflacji.
Inflacja - jt. wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.
Deflacja - niedostatek pieniądza w obiegu, czyli kurczenie się podaży pieniądza i drenowanie rynku pieniężnego. Deflacja może przyczynić się do ograniczenia efektywnego popytu, spadku cen i zahamowania wzrostu gospodarczego.
(92) Przedstaw i omów inne sposoby mierzenia inflacji.
(93) Wymień i omów rodzaje inflacji ze względu na intensywność. Omów różne stopy inflacji.
Rodzaje inflacji:
- i. umiarkowana - występuje wtedy, kiedy ceny rosną powoli; jest to jednocyfrowa roczne stopa inflacji, czyli wzrost wynoszący mniej niż 10 % rocznie. W warunkach tej inflacji relacje cen tylko w niewielkim stopniu odchylają się od normy. Nieefektywności związane z inflacją umiarkowaną są znikome.
- i. galopująca - ma miejsce wtedy, kiedy ceny zaczynają rosnąć według dwu- czy trzycyfrowych stóp procentowych, ten rodzaj inflacji wymyka się spod kontroli państwa.
- hiperinflacja - charakteryzuje się takim natężeniem procesów inflacyjnych, które uniemożliwia sterowanie procesami ekonomicznymi, bardzo trudno jest przewidzieć jak ukształtują się ceny w najbliższej przyszłości. Dla hiperinflacji charakterystyczne jest to, ze pieniądz w coraz mniejszym stopniu jest w stanie spełniać swe funkcje miernika wartości, środka płatności i środka cyrkulacji. Następuje ucieczka od pieniądza na rzecz wymiany towar-towar. Zniekształcenie proporcji gospodarczych uniemożliwia zaś dokonywanie prawidłowych wyborów ekonomicznych. Hiperinflacji towarzyszą zazwyczaj zaburzenia polityczne i chaos.
- i. inercyjna - powstaje wtedy, gdy krzywe AS i AD przesuwają się stale w górę w jednakowym tempie.
Stopy inflacji:
- i. pchana przez koszty - i. pojawiająca się gdy nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów lub też, gdy jednego lub kilku zasobów zostanie zwiększona
- i. strukturalna - inflacja pojawiająca się gdy producenci nie mogą sprawnie zmienić struktury produkcji w odpowiedzi na zmiany struktury gospodarki.
(94) Na czym polega monetarystyczne wyjaśnienie przyczyn inflacji?
Wg monetarystów inflacja jest zjawiskiem pojawiającym się wtedy, gdy zwiększeniu ilości pieniądza nie towarzyszy odpowiednie zwiększenie poziomu produkcji, czyli inflacja jest wywołana przez nadmierną w stosunku do potrzeb podaż pieniądza. Monetaryści uważają, że produkcja realna jest nieelastyczna względem ilości pieniądza oraz poziomu cen i dlatego w swojej analizie opierającej się na długookresowej krzywej zagregowanej podaży. Wzrost podaży powoduje wzrost poziomu cen. Wg monetarystów inflacja to najważniejsze źródło niestabilności gospodarki. Uważają inflację za zjawisko monetarne, zalecają ograniczenie podaży pieniądza przez stosowanie zasady trwałego i stabilnego wzrostu zasobu pieniądza, co zapewni stabilność całej gospodarki.
(99) Co nazywamy efektem Fishera? Prawo Fishera dotyczące stóp procentowych. Jaka jest różnica między efektem Fishera i twierdzeniem Fishera?
(103) Co rozumiemy pod pojęciem ilościowej teorii pieniądza? Scharakteryzuj ilość pieniądza i szybkość jego obiegu.
Ilościowa teoria pieniądza utrzymuje, że zmiany nominalnej podaży pieniądza powodują odpowiadające im zmiany poziomu cen (a także płac), lecz nie wpływają na produkcję i zatrudnienie. Teorii tej bronią monetaryści, którzy twierdzą, że zmiany cen spowodowane są najczęściej zmianami wielkości nominalnej podaży pieniądza.
(104) Opisz transakcyjne równanie obiegu pieniądza. Opisz zasobowe równanie obiegu pieniądza.
(106) Wyjaśnij co to jest i na czym polega klasyczna dychotomia.
(107) Przedstaw graficznie ortodoksyjną krzywą Philipsa i omów wpływ inflacji na zatrudnienie i produkcję.
Krzywa Philipsa pokazuje, ze wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa stopa bezrobocia i odwrotnie, Sugeruje to, że możemy wybierać między wyższą inflacją a niższym bezrobociem lub odwrotnie.
(108) Przedstaw i omów krzywą Philipsa wspartą oczekiwaniami.
(109) Wyjaśnij wpływ naturalnej stopy bezrobocia na przebieg długookresowej krzywej Philipsa.
Philips przedstawił związek między inflacją a bezrobociem i wyraził go za pomocą krzywej. Wynika z niej, że warunkiem obniżenia się stopy inflacji jest wzrost stopy bezrobocia. To, że wykres krzywej nie jest linią prostą dowodzi, że inflacja płacowa jest wrażliwsza na zmiany bezrobocia wtedy, gdy jest ono niskie. Inaczej mówiąc niska stopa bezrobocia oznacza ciasny rynek pracy powodując nadwyżkę popytu. Łatwo więc na nim wywołać wzrost cen. Przy wysokiej stopie bezrobocia cena płacy rośnie natomiast powoli.
(113) Różne formy interwencjonizmu. Klasyczne interwencja.
(117) Jakie są źródła finansowania wydatków publicznych?
(120) Wymień i omów podstawowe rodzaje podatków.
(122) Scharakteryzuj przeciętną i krańcową stopę podatkową, Podaj przykłady.
(123) Omów i przedstaw graficznie zakłucający wpływ podatków na gospodarkę. O czym mówi reguła finansów publicznych Ramseya?
(125) Model neoklasycznej równowagi przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki i pełnym zatrudnieniu i keynesowski model równowagi przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych gospodarki i niepełnym zatrudnieniu. Prosta funkcja konsumpcji i doskonale nieelastyczna funkcja podaży. Przedstaw na wykresie i omów.
(131) Jakie jest nachylenie krzywej zagregowanej podaży? Od czego zależy jej nachylenie?
(133) Jeżeli krzywa łącznej podaży jest doskonale elastyczna, to jaki będzie efekt wzrostu pieniądza?
(136) Od czego zależy transakcyjny i ostrożnościowy popyt na pieniądz?
(139) Co to jest Pogląd Skarbu (Treasury view ) i jakiego problemu makroekonomicznego dotyczy?
(143) Restrykcje w handlu międzynarodowym. Argumenty na rzecz ograniczeń w wymianie zagranicznej.
(147) Bilans płatniczy. Składniki bilansu płatniczego. Omów podstawowe zależności.
Bilans płatniczy jt. usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy mieszkańcami danego kraju a zagranicą. Wszystkie transakcje z zagranicą powodujące napływ funtów do Wlk. Brytanii piszemy po stronie "Ma" (jako kredyt) w bilansie płatniczym. Odpływ funtów z kraju jest wykazywany po stronie "Winien" (jako debet) i zapisywany ze znakiem minus.
(148) Omów rachunek obrotów bieżących. Jakie transakcje należą do CA i jak są rejestrowane?
(149) Scharakteryzuj rachunek podstawowych obrotów bieżących (PDA).
Rachunek obrotów bieżących w bilansie płatniczym jest to zapis przepływu dóbr i usług pomiędzy danym krajem a zagranicą oraz pozostałych dochodów netto z zagranicy.
- obroty towarowe - obejmują eksport i import dóbr (samochody, żywność)
- obroty usługowe - (niewidzialne) - to eksport i import usług (usługi bankowe, frachtowe, turystyka).
Te dwa rodzaje obrotów łącznie składają się na bilans handlowy albo inaczej eksport netto dóbr i usług.
Rachunek obrotów kapitałowych - w bilansie płatniczym jest to zapis transakcji dotyczących aktywów finansowych danego kraju z zagranicą. Rozmiary kredytu kupieckiego wzrastają, gdy producenci nie domagają się natychmiastowej zapłaty za dostarczone towary, tzn. czasowo kredytują nabywców. Odpływ kredytu netto wskazuje, że eksporterzy brytyjscy pożyczali zagranicznym importerom więcej niż zagraniczni eksporterzy brytyjskim importerom.
Rachunek obrotów kapitałowych wykazuje wszystkie pozostałe transakcje netto obejmujące aktywa finansowe.
Transakcje wyrównawcze - mają one zawsze tę samą wartość bezwzględną i przeciwny znak niż saldo bilansu płatniczego. Suma wszystkich zapasów jest zawsze równa 0. Transakcje wyrównawcze są miarą wielkości operacji międzynarodowych jakie musi przeprowadzić rząd w celu wyrównania salda wszystkich innych transakcji przedstawionych w bilansie płatniczym.
(151) Co to jest realny i nominalny kurs walutowy? Przedstaw wzajemny związek.
Realny kurs walutowy koryguje nominalny kurs walutowy o zmiany poziomu cen krajowych i cen za granicą. Jest on miarą relatywnej ceny dóbr krajowych w stosunku do ceny dóbr zagranicznych, gdy ceny te są mierzone we wspólnej walucie. Wzrost realnego kursu walutowego oznacza spadek konkurencyjności gospodarki krajowej na rynku światowym.
(153) System stałych kursów walutowych i system płynnych kursów walutowych. Różnice miedzy nimi i wpływ na wymianę zagraniczną.
System kursu walutowego jest to określenie warunków i zasad ustalania przez rząd danego kraju kursu walutowego. Jeżeli rząd danego kraju prowadzi politykę stałego kursu walutowego to zgadza się on utrzymywać wymienialność owej waluty jedynie przy stałym kursie wymiennym. W systemie płynnego kursu walutowego kurs może osiągnąć poziom równowagi wolnorynkowej bez jakichkolwiek interwencji państwa wykorzystującej rezerwy dewizowe. Stałe kursy walutowe narzucają dyscyplinę finansową nie pozwalając, aby jeden kraj stale wykorzystywał wyższą stopę inflacji niż reszta świata. System kursu płynnego wiąże się z mniejszym prawdopodobieństwem powstawania nacisku na wprowadzenie ograniczeń w handlu światowym i przepływach kapitału, podyktowanych sytuacją w bilansie płatniczym. W warunkach płynnych kursów walutowych bilanse płatnicze są zawsze zrównoważone.
(154) Przedstaw graficznie i omów kurs równowagi na rynku walut.
(161) Przedstaw w podstawowych założeniach teorię realnego cyklu koniunkturalnego.
(162) Omów teoretyczne założenia Nowej Szkoły Klasycznej.
Nowa Szkoła Klasyczna - nurt w makroekonomii związany przede wszystkim z pracami prof. Minforda z Uniwersytetu w Liverpool. W USA, gdzie szkoła ta pierwotnie powstała jest ona związana z nazwiskami - R. Lucas i T. Sargent.
NSK oparta jest na dwóch założeniach: natychmiastowego równoważenia rynku i racjonalnych oczekiwań. Analiza jest klasyczna, ponieważ zakłada, że giętkość płac i cen pozwala gospodarce odzyskać równowagę przy pełnym zatrudnieniu i produkcji na poziomie potencjalnym. Analiza jest zarazem nowa, bowiem zakłada, iż elastyczność płac i cen czyni proces ich dostosowań niemal natychmiastowy. Polityka finansowa i fiskalna mogą co najwyżej wpłynąć na strukturę popytu globalnego towarzyszącego pełnemu zatrudnieniu. Poziom tego popytu natomiast musi być wyznaczony przez punkt, w którym gospodarka osiąga stan pełnego zatrudnienia. Analiza klasyczna niekiedy nie daje odpowiedzi na pytanie o długość okresu, w ramach którego była przeprowadzana. Był to dowolny okres, niezbędny do pełnego dostosowania po stronie płac i cen i co za tym idzie osiągnięcia pełnego zatrudnienia. Nowa ekonomia nie pozostawia w tej kwestii żadnych niedomówień. Dostosowania płac i cen zachodzą niemal natychmiast.
(163) Wymień przedstawicieli i zasadnicze tezy nowej ekonomii keynesowskiej.
(166) Przedstaw podstawowe tezy Keynesa. Co określa maksymalną wielkość produkcji w modelu Keynesa?
(167) Całkowite planowane wydatki (TPE) i poziom zrównoważenia dochodu narodowego.
(168) Zmiany w całkowitych wydatkach i ich wpływ na poziom zrównoważenia dochodu narodowego.
(170) Od czego zależy konsumpcja w modelu Keynesa? Przedstaw graficznie prostą funkcję konsumpcji.
(173) Krańcowa efektywność inwestycji (MEI). Od jakich zmiennych zależą planowane wydatki inwestycyjne?
(174) Funkcja oszczędzania i krańcowa skłonność do oszczędzania (MPS). Czemu równe jest nachylenie funkcji oszczędności?
Oszczędności - to ta część dochodu, która nie została skonsumowana.
Wykres funkcji - obrazuje zamierzone oszczędności przy każdym poziomie dochodu. Ponieważ cały dochód jest oszczędzany lub wydawany na konsumpcję, funkcja oszczędności może być wyprowadzona z funkcji konsumpcji i odwrotnie. F.oszczędności jest zwierciadlanym odbiciem f.konsumpcji. Jest to odległość między linią o nachyleniu 45o a f. konsumpcji. Krańcowa skłonność do oszczędności (MPS) informuje jaką część przyrostu dochodu jest przeznaczony na oszczędności. MPS+MPC = 1, ponieważ każde gospodarstwo swój dochód może przeznaczyć tylko na konsumpcję lub oszczędności.
(175) Funkcja konsumpcji i krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC). Od jakich zmiennych zależą planowane wydatki konsumpcyjne? Od czego zależy nachylenie funkcji konsumpcji?
Konsumpcja - zaspokajanie potrzeb ludzkich.
Funkcja konsumpcji - obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych. Czynniki wpływające na f. konsumpcji:
- zasoby majątkowe gospodarstw domowych; przypuśćmy, że następuje wzrost realnej wartości majątku gospodarstw domowych, np. w wyniku hossy na giełdzie, która powoduje wzrost cen akcji przedsiębiorstw posiadanych przez te gospodarstwa. Jeżeli nie mają one zwyczaju przeznaczać tego przyrostu majątku na wydatki, to będą musiały przekazać go w całości w spadku swoim dzieciom. W praktyce jest jednak bardziej prawdopodobne, że wzbogacone w ten sposób gospodarstwa domowe wydadzą część dodatkowych zasobów na zakup np. nowego samochodu. Przy niezmienionym poziomie dochodów rozporządzalnych wydatki konsumpcyjne wzrosną. Ponieważ zjawisko to występuje niezależnie od poziomu dochodów rozporządzalnych, w wyniku wzrostu majątku gospodarstw domowych wykres całej funkcji konsumpcji przesuwa się w górę. Występuje wówczas efekt majątkowy, który polega na przesunięciu wykresu funkcji konsumpcji w górę (dół) pod wpływem wzrostu (spadku) zasobów majątkowych gospodarstw domowych i zwiększenie (spadek) wydatków na każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.
- dobra trwałego użytku i kredyty konsumpcyjne; kiedy ludzie majętni wydają więcej, niż wynoszą ich bieżące dochody rozporządzalne zmniejszają po prostu stan swego majątku, sprzedając część posiadanych akcji przedsiębiorstw, albo wykorzystując pieniądze trzymane na rachunku bieżącym. Ludzie ubożsi nie posiadają zbyt wielu wolnych aktywów, które mogliby sprzedać, aby sfinansować nadwyżkę wydatków nad dochodami rozporządzalnymi. Muszą zatem zaciągać pożyczki.
Krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC) jest to część każdego dodatkowego funta dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcję.
(177) Na czym polega paradoks oszczędności? Wzrost oszczędności a paradoks zapobiegliwości.
Zmiana rozmiarów oszczędności, jakie gospodarstwa domowe pragną poczynić przy każdym poziomie dochodu, prowadzi do zmiany wielkości dochodu zapewniającej równowagę. Nie następuje natomiast zmiana oszczędności w punkcie równowagi, nadal muszą się one równać inwestycjom. Zjawisko to określa się mianem paradoksu zapobiegliwości.
(178) Przedstaw algebraicznie i omów działanie mnożnika zrównoważonego budżetu.
Mnożnik zrównoważonego budżetu to mechanizm polegający na tym, że wzrost wydatków państwa, któremu towarzyszy taki sam wzrost podatków, powoduje zwiększenie produkcji. mnożnik=1/(1-MPC'), MPC' - MPC*(1-t) gdy podatki są proporcjonalne, t- stopa podatkowa, MPC-krańcowa skłonność do konsumpcji
(185) Efekt Keynesa. Przedstaw graficznie i omów co wyjaśnia.
(186) Efekt Pigou. Przedstaw graficznie i omów co wyjaśnia.Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Makroekonomia

190 IP banned